Norrons hållbarhetspolicy

Som fondförvaltare vilar ett stort ansvar på Norron att agera i fondandelsägarnas bästa och gemensamma intresse. Detta innebär att Norron ska sträva efter att generera en marknadsledande riskjusterad avkastning till fondandelsägarna, företräda dessa i viktiga frågor enligt fastställda principer för aktieägarengagemang samt beakta miljö, sociala och affärsetiska kriterier i förvaltningen. Vi anser att vi med rätt hållbarhetsfokus kan leverera en marknadsledande avkastning och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. I vår strävan efter att facilitera en förändring och omställning av samhällsstrukturer, i linje med långsiktiga målsättningar kring hållbarhet, är vi måna om att bedriva ett hållbarhetsarbete som syftar till faktisk förändring. Som grund för detta arbete ligger vår aktiva förvaltningsfilosofi. Denna ger oss inte bara en möjlighet att leverera överavkastning till våra fondandelsägare, utan tillåter oss också att interagera med och påverka bolagen i våra fonder.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har Norron skrivit under nationella och globala initiativ för en hållbar utveckling. Dessa är UN PRI Principer för ansvarsfulla investeringar, UN Global Compact och Swesif/Hållbarhetsprofilen. Genom detta engagemang underkastar vi oss dess principer och riktlinjer som således blir bindande för verksamheten.

En viktig byggsten i vårt hållbarhetsarbete är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Enligt dessa förbinder sig Norron att följa sex principer:

 1. Norron ska införliva ESG-frågor i investeringsanalysen och i beslutsprocesserna.
 2. Norron ska vara en aktiv ägare och integrera ESG-frågor i våra riktlinjer och principer för aktieägarengagemang.
 3. Norron ska söka lämplig rapportering och hållbarhetsredovisning från de bolag vi investerar i.
 4. Norron ska verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
 5. Norron ska samarbeta med andra investerare och intressenter kring implementeringen av principerna.
 6. Norron ska rapportera om arbetet med att implementera principerna och våra framsteg gällande ansvarsfulla investeringar.

Syftet med denna policy är att skapa ett ramverk för ansvarsfulla investeringar i förvaltningsverksamheten samt skapa en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten, investerare, samarbetspartners och övriga intressenter. Policyn omfattar samtliga medarbetare på Norron och VD är ansvarig för implementeringen och upprätthållandet av policyn i verksamheten.

NORRONS HÅLLBARHETSSTRATEGI

Norrons hållbarhetsarbete är en integrerad del av investeringsprocessen och har sin utgångspunkt i FN:s agenda 2030 som innehåller 17 delmål för en hållbar utveckling. Mot bakgrund av dessa mål har Norron beslutat om följande hållbarhetsstrategi för bolaget och fondförvaltningen.

 • Norrons hållbarhetsarbete ska vara relevant
 • Norron ska agera aktiv ägare i omställningen till en hållbar ekonomi
 • Norron ska förena hållbarhet med finansiell avkastning
 • Norron ska beakta impact investing i förvaltningen
 • Norron ska välja bort bolag som inte uppfyller våra hållbarhetskrav

Även om Norrons fondförvaltning främst utgår ifrån att välja in bolag i fonderna exkluderar vi bolag vars verksamhet till sin natur inte uppfyller våra hållbarhetskrav. Norron ska även välja bort bolag som vi inte anser tar hänsyn till miljöaspekter samt bolag där Norron inte ser förändringsvilja eller där vi bedömer att bolaget inte kommer att åtgärda eventuella problem eller brister under en acceptabel tidshorisont.

Vi har även etablerat exkluderingskriterier. Du finner dessa under EXKLUDERINGSKRITERIER i sektionen HÅLLBARHET.

 • Norron ska välja in bolag som uppfyller kriterierna i UN Global Compact

För att det ska bli aktuellt för Norron att investera i ett bolag krävs att bolaget uppfyller särskilda miljö, sociala och affärsetiska kriterier i sin verksamhet. Den efterföljande fundamentala analysen av bolagen är sedan avgörande för beslutet om fonderna ska investera i bolaget eller inte. Nedanstående kriterier för att välja in bolag i fonderna, som följer av våra skyldigheter som signatär till UN Global Compact, tillämpar Norron i investeringsverksamheten:

– Bolaget ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för bolagets inflytande;
– Bolaget ska försäkra att det inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter;
– Bolaget ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
– Bolaget ska ha eliminerat alla former av tvångsarbete;
– Bolaget ska ha avskaffat barnarbete
– Bolaget ska ha avskaffat diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter;
– Bolaget ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
– Bolaget ska ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande;
– Bolaget ska uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik;
– Bolaget ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

 • Norron ska beakta EU:s taxonomiförordning inom arbetet med miljömässig hållbarhet
 • Norrons hållbarhetsarbete ska övervakas av Norrons ESG Council

UPPFÖLJNING OCH OFFENTLIGGÖRANDE

För att öka medvetenheten och engagemanget hos investerare och samhället i stort anser Norron att det är viktigt med transparens inom hållbarhetsarbete. Norron ska därför lämna information om sitt hållbarhetsarbete på hemsidan samt redovisa sin uppföljning av hållbarhetsarbetet samt resultatet av hållbarhetsstrategin och dess hållbarhetsmål på hemsidan och i relevanta dokument. Norron ska även sammanställa sitt arbete med ansvarsfulla investeringar i respektive fond enligt UN PRI i en årlig rapport. Denna ska publiceras på hemsidan. Vidare ska Norron även säkerställa att förfrågningar från samarbetspartners är korrekta och ifyllda i tid.

Norrons investeringsteam

Våra samarbetspartners

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

 

Norron är även UN Global Compact signatär och stöder de 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer här: www.unglobalcompact.org

Norron är även medlem i Swesif och Hållbarhetsprofilen, se www.swesif.org för mer information.