Norrons exkluderingskriterier

Norron skiljer mellan passivt och aktivt hållbarhets- och påverkansarbete. I vårt aktiva hållbarhets- och påverkansarbete arbetar vi aktivt med våra portföljbolag för att åstadkomma förbättringar inom verksamheten. Det kan även handla om att vi agerar om det uppstår incidenter kopplade till något av våra innehav. Exkludering utgör istället passivt hållbarhets- och påverkansarbete, där verksamheter som till sin natur vi bedömer inte uppfyller våra grundläggande hållbarhetskrav exkluderas. Vi anser att det finns ett viktigt signalvärde med exkluderingskriterier, dvs att om branschen inte förändras så kommer bolag inom denna inte heller vara aktuella för investeringar.

Användandet av exkluderingskriterier som hårda värden kan dock slå väldigt brett och ger ofta upphov till olika tolkningar och gränsdragningsproblematik. Det finns därför anledning att precisera vad vi exkluderar inom utvalda branscher. Det är nämligen inte alltid självklart att ett bolag med viss exponering mot en exkluderad bransch bör exkluderas. Det kan till exempel bero på att enbart en mycket liten del av omsättningen kan hänföras till en sådan bransch, att produktens användningsområde primärt är avsedd för en annan typ av verksamhet eller att kopplingen till den exkluderade branschen anses vara av mindre betydelse alternativt vara försvarlig. Ett exempel på detta är hotellbolag som distribuerar alkohol inom verksamheten. I detta fall utgör just alkoholdistributionen endast en liten del av omsättningen medan kärnverksamheten hänför sig till turism.

Huruvida ett bolag ska exkluderas kan även bero på vilket finansiellt instrument som avses för investeringen. Ett energibolags aktie kan till exempel vara exkluderat om en för stor del av omsättningen kan hänföras till kraftproduktion genom förbränning av fossila bränslen, samtidigt som bolaget inte arbetar aktivt med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet och målet om nettonollutsläpp 2050. Om samma energibolag ställer ut en s.k. ”green bond” med syfte att minska sina utsläpp av växthusgaser exkluderas emellertid per definition inte en sådan bond eftersom initiativet ligger i linje med Norrons hållbarhetsmål om att verka för målen i Parisavtalet och nettonollutsläpp 2050.

Norron gör alltid en bedömning i det enskilda fallet huruvida en investering i ett bolag med exponering mot en exkluderad bransch är förenlig med våra hållbarhetskrav. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med våra exkluderingskriterier.

Exkluderingskriterier:

Pornografi

Norron exkluderar bolag som producerar pornografiskt material. Det finns även bolag som distribuerar pornografiskt material i sin verksamhet, t ex hotellverksamheter genom pay per view-utbudet eller mediehus där pornografi finns med som en del av programutbudet. Sådan distribution undantas dock från definitionen eftersom det endast motsvarar en mycket liten del av bolagets totala omsättning.

Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Tobak

Norron exkluderar bolag som producerar och distribuerar tobak. Med tobak avses snus, cigaretter (inkl. e-cigaretter), pip- och tuggtobak samt andra relaterade beroendeframkallande nikotinprodukter. Komponenter såsom pappers- eller plastkomponenter och förpackningar omfattas inte av definitionen. Tobak distribueras emellertid ofta i näringsverksamheter med annat ändamål såsom matbutiker eller snabbköpskedjor. Sådana verksamheter omfattas inte av definitionen.

Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Cannabis

Norron exkluderar bolag som producerar och/eller distribuerar cannabis. Komponenter såsom pappers- eller plastkomponenter och förpackningar omfattas inte av definitionen. Cannabisproduktion och distribution för medicinskt bruk (receptbelagda läkemedel) omfattas inte heller av definitionen.

Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Alkoholproduktion

Med alkoholproduktion avses produktion av alkoholhaltiga drycker med berusningseffekt. Således omfattas inte aktiviteter där alkohol produceras i andra syften, såsom rengöring, hudvård mm. Vi har valt att inte exkludera och sätta en procentsats på distribution av alkohol då detta hade påverkat möjligheten att investera i andra branscher med andra ändamål, såsom hotellbranschen. Detta förutsätter dock att alkoholdistributionen inte är en väsentlig del av den totala omsättningen och beslut om detta tas i varje enskilt fall.

Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: N/A

Kontroversiella vapen

Kontroversiella vapen inkluderar klusterbomber, landminor, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Norron exkluderar bolag som producerar och distribuerar dessa vapen samt bolag som producerar väsentliga komponenter som är särskilt utformade endast i syfte att användas för dessa produkter.

Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

Konventionella vapen

Norron exkluderar verksamheter som producerar eller distribuerar konventionella vapen, dvs produkter som används för militär krigsföring, såsom gevär, bomber, missiler mm. Definitionen inkluderar även produktion av väsentliga komponenter till sådana vapen, där komponenten utformas och produceras endast i syfte att framställa vapen för krigsföring. För det fall det råder tvivel om produktens huvudsakliga syfte samt vad det primära ändamålet med produkten är gör Norron en bedömning i varje enskilt fall.

Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Norron exkluderar bolag vars kärnverksamhet är att bedriva kommersiell spelverksamhet (gambling). Med kommersiell spelverksamhet avses spel på betting, kasinon, spelautomater eller poker online. Datorspel (gaming) omfattas inte av definitionen. Definitionen inkluderar även produktion av väsentliga mjukvaruprogram till kommersiell spelverksamhet, där mjukvaruprogrammet utformas och produceras endast i syfte att möjliggöra kommersiell spelverksamhet. För det fall det råder tvivel om mjukvaruprogrammets huvudsakliga syfte samt vad det primära ändamålet med programmet är gör Norron en bedömning i varje enskilt fall.

Produktion: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Olja och gas (fossila bränslen)

Norron Active, Norron Target, Norron Select och Norron Alpha kan enbart investera i olje- och gasbolag som aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet. För att vara relevant för en investering ska ett sådant bolag kunna visa upp att arbetet med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet är en integrerad del av affärsstrategin och att bolaget tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att uppnå dessa mål. Detsamma gäller för bolag som använder fossila bränslen för energiproduktion.

Norron Sustainable Equity, Norron Premium och Norron Preserve exkluderar bolag som utvinner olja och gas samt bolag vars huvudsakliga verksamhet syftar till att underlätta och ge förutsättningar för utvinning av olja och gas. Vad gäller energiproduktion vill Norron uppmuntra bolag som aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet samt nettonollutsläpp 2050. Förutsatt att vi gör bedömningen att ett bolag arbetar aktivt mot dessa mål kan vi i det enskilda fallet investera i bolag som använder fossila bränslen för energiproduktion.

Utvinning: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Kol (fossila bränslen)

Norron exkluderar bolag som utvinner kol samt bolag vars huvudsakliga verksamhet syftar till att underlätta och ge förutsättningar för utvinning av kol. Vad gäller energiproduktion vill Norron uppmuntra bolag som aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet samt nettonollutsläpp 2050. Förutsatt att vi gör bedömningen att ett bolag arbetar aktivt mot dessa mål kan vi i det enskilda fallet investera i bolag som använder fossila bränslen för energiproduktion.

Utvinning: Max 5% av omsättningen
Distribution: Max 5% av omsättningen

Bolag som bryter mot internationella normer

Norron exkluderar bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att internationella normer inte efterlevs. Vad gäller incidenter i portföljbolag där det blir känt att bolaget brutit mot internationella normer gör vi en bedömning i varje enskilt fall av hur allvarlig incidenten är. I detta arbete involveras Norrons ESG & Ownership Council vars primära uppgift då är att bistå förvaltaren i bedömningen av incidenten samt rekommenderar lämplig åtgärd. I dessa fall tar Norron som regel först kontakt med bolaget förutsatt att incidenten inte är av så allvarlig karaktär att en avveckling av innehavet är motiverat.

Bolag med inslag av korruption

Norron exkluderar bolag där det är allmänt känt eller där vi får kännedom om att bolag har inslag av korruption. Vad gäller incidenter i portföljbolag där det blir känt att bolaget har inslag av korruption gör vi en bedömning i varje enskilt fall av hur allvarlig incidenten är. I detta arbete involveras Norrons ESG & Ownership Council vars primära uppgift då är att bistå förvaltaren i bedömningen av incidenten samt rekommenderar lämplig åtgärd. I dessa fall tar Norron som regel först kontakt med bolaget förutsatt att incidenten inte är av så allvarlig karaktär att en avveckling av innehavet är motiverat.

Särskilt om exkluderingskriterierna och hedgingstrategier

Exkluderingskriterierna ovan innehåller branscher som förekommer inom diverse olika breda marknadsindex. En del av en hedgefonds strategi innebär att fonden tar korta och långa positioner i sådana index, med möjlighet till s.k. deltahedging där vissa bolag och branscher neutraliseras från hedgningen. Syftet med dessa strategier är att minska marknadsrisken för fonden i enlighet med dess förvaltningsmandat. För en hedgefond innebär det att det att fonden från tid till annan kommer ha en viss exponering mot branscher som den annars exkluderar i dess långa förvaltning. Vad gäller Norrons hedgefonder vars förvaltningsmandat innebär användning av hedgingstrategier kommer dessa därmed inte att ta hänsyn till exkluderingskriterierna i den delen av förvaltningen. Vad gäller fondens placeringar i övrigt måste emellertid förvaltaren alltid beakta exkluderingskriterierna ovan.

Norrons investeringsteam

Våra samarbetspartners

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

 

Norron är även UN Global Compact signatär och stöder de 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer här: www.unglobalcompact.org

Norron är även medlem i Swesif och Hållbarhetsprofilen, se www.swesif.org för mer information.