Aktivt ägande

För Norron är hållbarhet av central betydelse och integrerat i hela verksamheten. Till grund för vårt hållbarhetsarbete, som består av noga utarbetade policyer, system och processer ligger, utöver våra egna värderingar och situationen i samhället samt läget globalt, starka samarbeten med intressenter och nätverk.

 • Norron har skrivit under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar. Riktlinjerna består av sex principer som investerare åtar sig att följa för att agera etiskt och ansvarsfullt. Norron har också signerat FN Global Compact, vilket innebär att vi som bolag följer dess tio principer och agerar och rapporterar i enlighet med dessa och fastställda processer. Principerna omfattar bl a att stödja mänskliga rättighter, värna om miljön och motverka korruption och barnarbete, för att nämna några. Vi är även medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för och med hållbara investeringar i Sverige, och Hållbarhetsprofilen.
 • Norron utövar ett aktivt påverkansarbete som består av en proaktiv och regelbunden dialog med de bolag vi investerar i och är nyckeln till att agera ansvarsfullt och verka för en snabbare och bestående förbättring på hållbarhetsområdet. Genom aktivt ägarskap kan vi hjälpa till att styra bolag i rätt riktning och därmed öka sannolikheten för hållbart framtida värdeskapande.
 • Ett nära samarbete mellan Norrons förvaltarteam och hållbarhetsteamet är viktigt för att driva hållbarhetsarbetet framåt och på bästa sätt etablera vilka bolag och marknader som är mest lämpliga att investera i ur flera aspekter, inte minst från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Norrons ESG council är Norrons hållbarhetsarbetsgrupp som består av representanter från förvaltning, hållbarhet och legal. De träffas regelbundet, minst månadsvis men också ad hoc, och har utvecklat system, processer och mallar gällande utformingen av bolagets hållbarhetsarbete.
 • En viktigt del av aktivt ägande är att delta i och rösta på bolagsstämmor och AGMs, vilket vi gör när vi anser att det är i investerarnas intresse.
  Vi tar en aktiv roll i företagen vi investerar i genom rådgivning, påtryckningar, ifrågasättande av beteenden och workshops samt har regelbunden kommunikation och möten med bolagens ledning. Vårt mål är att få dem att prioritera hållbarhet och förbättra sitt agerande i dessa frågor.
 • Norron arbetar och redovisar mot FNs 17 delmål. Vi anser att en bra startpunkt när det kommer till ett bolags hållbarhetsarbete är att fokusera arbetet genom att studera och arbeta mot de 17 delmålen. För att få struktur och nå ett synbart resultat råder vi att man fokuserar på några av delmålen till att börja med.
 • Vi uppmuntrar också bolagen att signera och följa FN Global Compacts principer.
 • Norron använder sig av EU-taxonomin vid bedömningen av om ett bolag ska anses vara miljömässigt hållbart. Syftet med EU-taxonomin är att skapa ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter och ger oss som förvaltare ett verktyg i form av fastställda kriterier och tröskelvärden vid utförandet av denna bedömning. Detta EU-regelverk träder i kraft 31 dec 2021 men vi har bestämt oss för att redan nu tillämpa reglerna i största möjliga mån.
 • I Norrons hållbarhetsbibiliotek samlar vi all extern data i relation till vårt hållbarhetsarbete: hållbarhets- och årsredovisningar, presentationer och annan relevant bolagsinformation som vi använder som underlag i vår interna analysprocess. Vi kombinerar den interna analysen med extern analys från leverantörer av hållbarhetsdata.
 • Norrons ESG watchlist är en lista på bolag där det har varit någon form av incident från ett hållbarhetsperspektiv. Vi undersöker händelsen noga, bl a genom research och att kontakta bolaget i fråga. Beroende på vilken information vi erhåller tar arbetsgruppen ett beslut gällande nästa steg – sälja, behålla och/eller placera bolaget på vår watchlist för ”bevakning” och därmed ha extra koll på hur bolaget agerar framöver i detta avseende.
 • För att ha allt ESG material på ett ställe, använder sig Norron av en ESG-databas där vi samlar all vår hållbarhetsinformation och bl a loggar våra ESG-aktiviteter och interaktioner med bolag och andra intressenter såsom möten, workshops etc. Detta använder vi sen som underlag i vår hållbarhetsrapportering.
 • Rapportering är något vi anser vara av central vikt. Utöver vår standardiserade månadsrapportering kommer vi att inkludera information om vilka av bolagen i portföljen som har signerat FN Global Compact och vilka av FNs delmål våra innehav har valt att fokusera på.

Norron är medlem i UNPRI och följer därmed deras principer för hållbara investeringar. För mer information, besök: www.unpri.org.

 

Norron är även UN Global Compact signatär och stöder de 10 principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer här: www.unglobalcompact.org

Norron är även medlem i Swesif och Hållbarhetsprofilen, se www.swesif.org för mer information.